SK ŠACHY Chlumec

Provoz šachového klubu.

Muchova 267, Chlumec-Chlumec